Sadrazam Mahmut, S�tl�ce'nin kirine, Hali�'in burun kemi�i k�ran kokular�na ald�rmadan, kap�s�n�n �n�nde kuyruk olan m��terilerine ��yle seslendi;
''Buyrun efendim, buyrun... Ah�rda yerimiz var!...

AHIRI YEN� YAPTIK..
Bu, naz� ge�enlere s�ylenen bir c�mle idi elbette. Ve Sadrazam Mahmut'ta ��yle ''d�rt ba�� mamur'' bir yemek i�in gelenler burada ''ne�enin'' ve ''g�rg�r�n'�n'' bol oldu�u ve dahi olaca��n� biliyorlard�. O sebeple Sadrazam Mahmut'un bilmeyen herkesi �a��rtacak olan ''Ah�rda yer var'' laf� kimseye dokunmad�. Bekle�enler s�ra ile i�eri girip, mangallarda pi�en etlerin ��kard��� dumanlar aras�nda, sandalyelerini zorlukla bulup, bir k��eye oturdular. ''Ah�rda yer var ne demek Mahmut? diye girdik s�ze.
''Arkaya yer yapt�rd�m, oran�n ad�n� da Ah�r koydum!...'' cevab�n� verdi Mahmut Zevkli. S�tl�ce Mezbahas�na biti�ik Sadrazam Mahmut'un yeri.
Sala� bir d�kkan...
Ayaklar�m�z�n alt� toprak... Yan� ba��m�zda eski bir kontrplak... Deliklerinden bakt�n�zm�, et kokusuna toplanm�� kedilerin g�zlerini g�r�yorsunuz! Taaaa Adana'n�n Ceyhan Kazas�'dan kalk�p gelmi� Mahmut Zevkli... Hem de tan�nm�� ��hretlerin
evlerinde �zel a���l�k yapt��� halde. Onlar� sayarken ve anarken, g�zlerinin i�ini bir gurur g�l�msemesi kapl�yor ki sormay�n...

ETE YAKIN LOKANTA..
D�kkan�nda bumbar, i�li k�fte gibi zor yemekleri de m��terilerine ikram eden Mahmut Zevkli, bunlar�n d���nda ilgin� olaylar da yarat�yor... A�ina oldu�u kimselere, kendi imalat� olan uzun lokumlar� uzun sapl� kocaman ka��klarla ikram ederken, onlar� �eker ununa buluyor, baz�lar�na da kaymakl� bal ikram� yaparken taba�� y�zlerine yap��t�r�yor,
oldu�u gibi... Ondan sonras�nda ise kahkaha tufan� var!... Unlar�, kayma�� ve de bal� temizlemek i�in elindeki �zel �i�eden kolonya s�kmas�, daha do�rusu f��k�rtmas� ise, ayr� bir sosyete ''merak�''. B�t�n bunlar birike birike Sadrazam Mahmut'un c�zdan� kabard�k�a kabar�yor. ''S�tl�ce nereden geldi akl�na Mahmut?...'' diye sorduk. Anlatt�; ''Ete yak�n bir yer ar�yordum... Ete yak�n ve ucuz... S�tl�ce b�yle ��kt� ortaya. Bu sala� yeri buldum. Sabahlar� mezbahaya gidiyordum. Etler kesiliyor, be�enip al�yordum. Sonra burada dinlendirip mangallarda ikram ediyorum...'' ''Yo�urdu da sen mi yap�yorsun?'' ''Hay�r. �zel olarak yapt�rt�yorum... Bu lezzette yo�urdu ba�ka yerde yiyemezsiniz...'' ''Ya�?..'' ''Ya�, Trabzon'dan gelir. O da �zel... Haaaa, bak �imdi akl�ma geldi... Ge�enlerde buraya Kaddafinin yard�mc�s� geldi. Yemekleri yedikten sonra, 'Bunlar bizim saray yemeklerine benziyor bunlar� yapan adam bizde Sadrazam olur!' dedi. B�ylece Sadrazaml���m�z bir diploma daha kazand�...''

Copyright © 2003 Sadrazam Mahmut. Inc. Tüm haklar� sakl�d�r. All rights reserved.